TrueCorp        TrueMove        TrueOnline        TrueVisions        TrueLife+        TrueLife
 
 
 
 
 
 
  สำหรับหน่วยงานธุรกิจก็สามารถเต็มสปีดกับ Wi-Fi by TrueMove ได้ด้วย แพ็คเกจ Wi-Fi สำหรับองค์กร ที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสำหรับหน่วยงานที่ต้องเดินทางติดต่องานหรือประชุมออนไลน์จากนอกบริษัท เช่น ผู้บริหาร หน่วยงานการขาย หรือการตลาด มั่นใจทุกการเชื่อมต่อเพื่อทุกโอกาสสำคัญทางธุรกิจ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
 
หน่วยงาน SME โทร 02-900-9100
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.
อีเมล bts@truecorp.co.th
หรือ True Care Chat for SME
 
  Wireless Internet Solutions
สำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กร (Private Wi-Fi)

อีกหนึ่งรูปแบบของความแรงเต็มสปีดกับสำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กรกับบริการ Wi-Fi Solution ซึ่งเป็นบริการประเภท Private Wi-Fi ที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละองค์กร โดยสามารถควบคุมการดำเนินการให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด ซึ่งรวมถึงการติดตั้งแบบครบวงจรที่เน้นความปลอดภัยของข้อมูลและการใช้ภายในองค์กรเป็นหลัก
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
 
หน่วยงาน SME โทร 02-900-9100
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.
อีเมล bts@truecorp.co.th
หรือ True Care Chat for SME
 

 
 
 
 
 
About
 
Buy Wi-Fi
 
 
 
Why Wi-Fi by TrueMove
 
Find Hotspots
Location Search
International Roaming
Our Partner
 
 
Apply for Partner
What's best for you
Our Partner
Apply Location Partner
Apply Dealer Partner
 
Entertainment & App
Device Update
Application
Privilege
 
 
News
 
Support
Technical Support
True Care Chat
Check Usage
Top up
Change Password
Check Balance
 
 
Contact Us
 
Business
Business Package
Business Solution
Support