TrueCorp        TrueMove        TrueOnline        TrueVisions        TrueLife+        TrueLife
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กลับหน้าหลัก GMC

 

 
สำหรับลูกค้า ทรูมูฟ เอช
ให้บริการเฉพาะลูกค้าที่ใช้โทรศัพท์ทรูมูฟแบบรายเดือน
และเปิดบริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ (IR) ของทรูมูฟ แล้วเท่านั้น
หากผู้ใช้บริการยังไม่ได้เปิดบริการ IR ต้องทำการสมัครใช้บริการ
IR ก่อนเดินทาง โดยสมัครได้ที่
  1. ทรูมูฟ แคร์ เซ็นเตอร์ 1331
2. ทรูช้อป ทุกสาขา
3. IVR โทร *9399
  หรือรายละเอียดเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเดินทาง คลิกที่นี่
หลังได้รับการยืนยันการเปิดใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศแล้ว ให้สมัครใช้บริการ WiFi ข้ามแดนระหว่างประเทศ โดยสมัครได้ที่
  1. SMS – พิมพ์ W แล้วส่งไปที่ 9789 (สมัครขณะอยู่ในประเทศไทยไม่คิดค่าบริการ
    สมัครจากต่างประเทศคิดค่าบริการตามอัตราการส่ง SMS ที่กำหนดในแต่ละประเทศ)
2. USSD – โทร *902# (สมัครได้ทั้งขณะอยู่ในและต่างประเทศ ฟรี)
นำชื่อและรหัสผ่าน Wi-Fi by TrueMove ของคุณ เชื่อมต่อกับจุดให้บริการ WiFi ในต่างประเทศ โดยอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการในประเทศนั้นๆ
สำหรับการใช้งานกับโครงข่าย WiFi ของ GMC (ประเทศไต้หวัน) ผู้ใช้บริการ จะถูกคิดค่าบริการ WiFi by TrueMove H ขณะใช้งานจากต่างประเทศ นาทีละ 2 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที และเป็นอัตราค่าบริการเพิ่มเติม ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจปกติที่ใช้งานในประเทศไทย
หมายเหตุ อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับประเทศที่ไปใช้งาน ให้บริการเฉพาะในประเทศที่กำหนด

สำหรับลูกค้า ULTRA hi-speed Internet จาก TrueOnline
การใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ข้ามแดนระหว่างประเทศ ผู้ใช้บริการจะต้องมี Packageหลักแบบรายเดือนของ WiFi by TrueMove H ก่อน จึงจะสามารถสมัครซื้อแพ็กเกจการใช้งานระหว่างประเทศได้
 
  • สำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่มี Package ของ WiFi by TrueMove H แบบรายเดือน สามารถสมัครบริการได้ที่ Call Center 1686 หรือ True Shop ทุกสาขา เพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้งาน
หากผู้ใช้บริการยังไม่ได้เปิดบริการ Wi-Fi by TrueMove H ระหว่างประเทศ(IR) จะต้องทำการสมัครก่อนการใช้งาน สมัครได้ที่
1. ทรูมูฟ แคร์ เซ็นเตอร์ 1331
2. ทรูช้อป ทุกสาขา
เฉพาะผู้ใช้โดเมนเนม @truewifi เท่านั้น
สำหรับการใช้งาน Wi-Fi by TrueMove H ระหว่างประเทศ (IR) บนโครงข่ายของ GMC (ไต้หวัน)ผู้ใช้บริการ จะถูกคิดค่าบริการนาทีละ 2 บาท (ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที และเป็นอัตราค่าบริการเพิ่มเติม ไม่รวมอยู่ในแพ็กเกจปกติ ที่ใช้งานในประเทศ
เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ระบบจะจำกัดวงเงินในการใช้งานสูงสุด 1,000 บาทต่อรอบบิล
ผู้ใช้บริการจะได้รับใบแจ้งค่าใช้บริการในรอบบิลถัดไปหลังจากใช้งาน
ข้อกำหนดและเงื่อนไข และอัตราค่าบริการนี้ เฉพาะการใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ระหว่างประเทศ(IR) เท่านั้น และเฉพาะผู้ให้บริการและประเทศที่กำหนด ไม่รวมการให้บริการ Roaming อื่น บนโทรศัพท์ ๆ เช่น Data roaming (GPRS/ EDGE/ 3G) การโทรออก หรือส่ง SMS เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน Roaming ประเภทอื่นที่ไม่ใช่บริการ Wi-Fi ข้ามแดนระหว่างประเทศ
โปรดปิดการเชื่อมต่อ (Logout) ทุกครั้งที่เลิกใช้งานอินเทอร์เน็ต มิฉะนั้นระบบจะคิดค่าบริการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะออกจากระบบ
   
 
 
 

 
 
 
 
 
About
 
Buy Wi-Fi
 
 
 
Why Wi-Fi by TrueMove
 
Find Hotspots
Location Search
International Roaming
Our Partner
 
 
Apply for Partner
What's best for you
Our Partner
Apply Location Partner
Apply Dealer Partner
 
Entertainment & App
Device Update
Application
Privilege
 
 
News
 
Support
Technical Support
True Care Chat
Check Usage
Top up
Change Password
Check Balance
 
 
Contact Us
 
Business
Business Package
Business Solution
Support