TrueCorp        TrueMove        TrueOnline        TrueVisions        TrueLife+        TrueLife
 
 
 
 
 

    

 
 1. เงื่อนไขทั่วไปสำหรับบริการ Wi-Fi by TrueMove

  1.1 ผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove (“บริการฯ”) กับ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด (“บริษัทฯ”)
  1.2 ผู้ใช้บริการจะไม่นำบริการฯ ที่ได้รับจากบริษัทไปให้ผู้อื่นใช้ หรือให้บริการต่อ หรือดำเนินการอย่างใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดภัยต่อสังคม และความมั่น
        คงหรือความสงบเรียบร้อยของประเทศ หรือขัดต่อความเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ
        ของราชการ หรือก่อให้เกิดความเสียหาย แก่บุคคลใด
  1.4 บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกี่ยวกับการให้บริการฯ ตามหนังสือรับสิทธินี้ และ/หรือการกระทำใดๆ ที่ผู้ใช้บริการได้กระทำ
        ผ่านเครือข่ายการให้บริการฯ ตามหนังสือรับสิทธินี้ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะได้กระทำด้วยตนเอง หรือร่วมกันกับผู้อื่นหรือไม่ก็ตาม
  1.5 ในระหว่างการให้บริการฯ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องตัดระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับการให้บริการฯ (Session time out)
        ทุกๆ180 นาที เพื่อตรวจสอบและบันทึกปริมาณการใช้งาน หลังจากการตัดการใช้งานนี้แล้วหากต้องการใช้งานต่อ ผู้ใช้บริการจะต้องปิด
        และเปิดการเชื่อมต่อสัญญาณใหม่อีกครั้ง
  1.6 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกเงื่อนไขรวมทั้งข้อกำหนดหรือขอบเขตการให้บริการฯนี้
        ได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด

 2. สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการ

  2.1 ผู้ใช้บริการจะได้รับ Login Name สำหรับการใช้บริการฯ จำนวน 1 login
  2.2 บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง Login Name ตามข้อ 2.1 ได้หากปรากฏว่า Login Name ที่ผู้ใช้บริการได้รับไปซ้ำกับ Login Name
        ของบุคคลอื่น
  2.3 ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการฯ ในพื้นที่ที่มี Wi-Fi by TrueMove hotspots กว่า 100,000 จุด ตลอดจนพื้นที่ที่มี KSC hotspot ซึ่งให้บริการโดย บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเทอร์เน็ต จำกัด (“KSC”) และพันธมิตรผู้ร่วมให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) รายอื่นตามที่บริษัทฯ กำหนด
  2.4 ผู้ใช้บริการสามารถส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ถึงผู้รับ (To) ส่งสำเนา (cc) และส่งสำเนาซ่อน (Bcc) ได้รวมกันครั้งละไม่เกิน
        50 แอดเดรส (address) และสูงสุดไม่เกิน 100 ฉบับภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง
  2.5 ผู้ใช้บริการสามารถแนบ (Attach) เอกสาร ภาพ และ/หรือข้อมูลใดๆ ลงใน E-Mail เพื่อส่งออกหรือรับเข้าได้ครั้งละไม่เกิน 10 MB (Megabite)
  2.6 ในกรณีที่มีเหตุขัดข้องในการใช้บริการฯ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งเหตุขัดข้องให้บริษัทฯ ทราบโดยผ่านช่องทาง ดังนี้
        ก) ผ่าน Call Center ที่ TrueMove Care 1331 หรือ TrueOnline Care Center
        ข) ผ่านทาง E-Mail ที่ E-Mail Address : support@truecorp.co.th
        ค) ผ่านบริการ True Care Chat ในเว็บไซต์ www.truewifi.net หรือ www.truemove.com
        ง) ผ่าน True Shop ทุกสาขา
  2.7 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ส่ง E-Mail ขยะหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือการใช้งานโครงข่าย เช่น Junk Mail, Spam Mail,
        Virus Computer หรือ Worm เป็นต้น และผู้ใช้บริการจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นเหตุทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายและ/หรือจะต้อง
        ไม่กระทำใดๆ อันเป็นความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่
        กำหนดความผิดเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนเงื่อนไขตามข้อนี้ บริษัทฯ
        ขอสงวนสิทธิในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการตามหนังสือรับสิทธินี้โดยทันที และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น
        จากกรณีดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว
   
 3. อัตราค่าบริการ ค่าติดตั้ง ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้บริการฯ

  3.1 อัตราค่าบริการจะมีลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายเดือน ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าบริการฯ ให้แก่บริษัทฯ ตามอัตราที่กำหนดในแพ็คเกจที่สมัคร
        โดยบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการล่วงหน้าเป็นรายเดือน หากรอบบิลแรกวันเริ่มใช้บริการฯ ไม่ตรงกับวันที่ 1 ของเดือน
        บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าบริการตามสัดส่วนระยะเวลาการใช้บริการฯ จริง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเริ่มคิดค่าบริการดังกล่าวนับแต่วันที่ผู้ใช้บริการ
        ประสงค์จะใช้บริการฯ เป็นครั้งแรก และในวันดังกล่าว ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการฯ ได้จริง และในรอบบิลต่อๆ ไป จนวันสิ้นสุดการใช้
        บริการ บริษัทฯ จะคิดค่าบริการแต่ละรอบบิลในอัตราเหมาจ่าย ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะใช้บริการครบรอบบิลหรือไม่ก็ตาม
  3.2 ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูล Wi-Fi by TrueMove hotspots ได้ที่ www.truewifi.net หรือ www.truemove.com หรือ
        สอบถามข้อมูลได้ ที่เบอร์ 1331 และสามารถตรวจสอบข้อมูล KSC hotspot ได้ที่ www.ksc.net หรือเว็บไซต์ของพันธมิตร
        ผู้ร่วมให้บริการ
  3.3 ยอดค่าบริการฯ และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ (หากมี) ที่บริษัทฯ ได้บันทึกไว้ให้ถือเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
        เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการต่อไป ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิของผู้ใช้บริการที่มีอยู่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการขอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการฯ
        และ/หรือในการร้องเรียนความไม่ถูกต้องของยอดค่าบริการที่บริษัทเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
  3.4 ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการและค่าธรรมเนียมอื่นๆ (หากมี) ภายในกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบเรียกเก็บเงิน หากผู้ใช้บริการผิดนัด
        ชำระค่าบริการฯ งวดหนึ่งงวดใด ผู้ใช้บริการยินยอมชำระค่าบริการฯ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่ไม่สูงไปกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งนี้
        ในกรณีดังกล่าวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะระงับการให้บริการฯ และ/หรือยกเลิกการให้บริการฯ ได้ตามกฎหมาย
  3.5 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเลือกชำระค่าบริการฯ กับตัวแทนรับชำระค่าบริการฯ เช่น เคาท์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้น ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการ
        (Service Fee) (หากมี) ให้แก่ตัวแทนที่รับชำระค่าบริการฯ ดังกล่าวตามอัตราที่ตัวแทนรับชำระค่าบริการรายนั้นๆ กำหนด
  3.6 อัตราค่าบริการเป็นค่าบริการที่ใช้งานในประเทศ ไม่รวมการใช้งานในต่างประเทศ แบบรายเดือนไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแบบ Prepay
        รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
   
 4. ข้อควรรู้

  4.1 บริการฯ นี้ เป็นบริการแบบสาธารณะและแชร์สปีด ดังนั้น ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลจึงขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่ใช้งาน
       อินเทอร์เน็ตอยู่ในขณะนั้น และขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการที่นำมาใช้บริการฯ กับจุดติดตั้งสัญญาณ Wi-Fi
       ความสามารถของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับจุดติดตั้งสัญญาณ Wi-Fi ระบบสัญญาณ Wi-Fi อื่นที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการ การติดขัดของข้อมูล
       อินเทอร์เน็ต รวมถึงอุปกรณ์ Server และ Router ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชม บริษัทฯ จะไม่สามารถให้คำรับรองได้ว่าอัตรา
       ความเร็วของบริการฯ ที่ผู้ใช้บริการได้รับจะเท่ากับความเร็วที่กำหนดไว้
  4.2 ความเร็วในการเชื่อมต่อ Wi-Fi Internet ที่ KSC hotspot และพันธมิตรผู้ร่วมให้บริการ ตามข้อ 2.3 จะขึ้นอยู่กับการบริหารช่องสัญญาณ
       ของผู้ให้บริการในแต่ละพื้นที่
  4.3 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืม Log out หรือไม่ได้ใช้บริการฯ ติดต่อกันเกิน 30 นาที ระบบจะทำการ Log Out ให้โดยอัตโนมัติ หลังจากการ
        ตัดการใช้งานนี้แล้วหากต้องการใช้งานต่อ ผู้ใช้บริการจะต้องปิดและเปิดการเชื่อมต่อ สัญญาณใหม่อีกครั้ง เพื่อรักษาสิทธิของผู้ใช้
        บริการกรณีลืม Logout
  4.4 Concurrent ในการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi จะมีผู้ใช้งานเพียง 1 คนต่อครั้งเท่านั้น
 
* จำนวนกว่า 100,000 จุด ใช้ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (เฉพาะผู้ให้บริการที่กำหนด)
 

 
 
 
 
 
About
 
Buy Wi-Fi
 
 
 
Why Wi-Fi by TrueMove
 
Find Hotspots
Location Search
International Roaming
Our Partner
 
 
Apply for Partner
What's best for you
Our Partner
Apply Location Partner
Apply Dealer Partner
 
Entertainment & App
Device Update
Application
Privilege
 
 
News
 
Support
Technical Support
True Care Chat
Check Usage
Top up
Change Password
Check Balance
 
 
Contact Us
 
Business
Business Package
Business Solution
Support