*ความเร็วในการใช้งานขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ พื้นที่ให้บริการ และอุปกรณ์ที่รองรับการ โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขก่อนใช้บริการ
**จำนวนกว่า 100,000 จุด ใช้ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (เฉพาะผู้ให้บริการที่กำหนด)

ข้อควรรู้: บริการฯ นี้ เป็นบริการแบบสาธารณะและแชร์สปีด ดังนั้น ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลจึงขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ในขณะนั้น และขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการที่นำมาใช้บริการฯ กับจุดติดตั้งสัญญาณ Wi-Fi ความสามารถของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับจุดติดตั้งสัญญาณ Wi-Fi ระบบสัญญาณ Wi-Fi อื่นที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการ การติดขัดของข้อมูลอินเทอร์เน็ต รวมถึงอุปกรณ์ Server และ Router ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชม บริษัทฯ จะไม่สามารถให้คำรับรองได้ว่า อัตราความเร็วของบริการฯ ที่ผู้ใช้บริการได้รับจะเท่ากับความเร็วที่กำหนดไว้

Disclaimer: Service provided under this Service Agreement is based on public service and share speed basis. Thus, the actual Internet speed depends on number of subscribers using the service at such current time and the distance of equipment, using the Service, of the Subscriber and Wi-Fi hotspots, ability of Wi-Fi equipment connecting to Wi-Fi hotspots, Wi-Fi signal of other operator in the service area, an interruption of Internet data, including server and router of the visited website, it is agreed that the Company shall not make any warranty to the Subscriber that the Internet speed provided to the Subscriber shall be the speed as specified in the Service Agreement.