ใครลงทะเบียนโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 ได้บ้างเช็คเลย!

รายละเอียดการลงทะเบียนโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 กับ ธ.ก.ส.

จากมาตรการและโครงการรัฐที่ผ่านมาหลายโครงการโดยได้รับความช่วยเหลือหลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิช่วยปลดหนี้นอกระบบและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือหนี้นอกระบบถึงกระนั้นก็ตามปัญหาหนี้นอกระบบก็ยังคงมีอยู่และยังไม่สามารถแก้ปัญหาหนี้นอกระบบได้ทั้งหมด แต่ก็คาดหวังว่าวิธีแก้หนี้นอกระบบจากหลากหลายโครงการจะช่วยให้แก้หนี้ได้อย่างยั่งยืนซึ่งล่าสุดนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เปิดโอกาสให้กับคนที่เป็นหนี้นอกระบบได้ลงทะเบียนโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 โดยเป็นสินเชื่อปิดหนี้นอกระบบและเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้สำหรับการลงทะเบียนโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 ได้เตรียมงบประมาณสินเชื่อมากกว่า 1,000 ล้านบาทเพื่อเป็นวงเงินให้กู้สำหรับการจ่ายชำระหนี้นอกระบบหรือหนี้สินภายนอกรายละไม่เกิน 200,000 บาท และเพื่อเป็นวงเงินกู้ในการจ่ายชำระหนี้สินเดิมไม่ว่าจะเป็นการจ่ายชำระหนี้คืนเพื่อรักษาที่ดินที่ได้มีการจำนอง ขายฝากหรือใช้ที่ดินในการค้ำประกันหนี้อีกรายละไม่เกิน 2.5 ล้านบาท ทั้งนี้การลงทะเบียนโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 จะได้รับอัตราดอกเบี้ยแบบผ่อนปรนโดยมีอัตราดอกเบี้ยเพียง 5% และจะลดลงเหลือ 4% และ 3% และ 2% ตามลำดับหากมีการชำระหนี้ดีอย่างต่อเนื่องโดยให้ชำระหนี้สูงสุดถึง 20 ปี ทั้งนี้หากขอกู้เพื่อชำระหนี้รักษาที่ดินไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารโดยมีระยะเวลาในการชำระหนี้ช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 12 ปี

ใครลงทะเบียนโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 กับโครงการรัฐมีหนี้นอกบอก ธ.ก.ส. ได้บ้าง

สำหรับใครที่กำลังหาทางด่วนแก้หนี้อยู่ต้องลงทะเบียนโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 กับโครงการมีหนี้นอกบอก ธ.ก.ส. โดยคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 เพียงเป็นเกษตรกรและเป็นคนในครอบครัวโดยเป็นหนี้นอกระบบและต้องการจะหลุดพ้นจากวงจรหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน นอกจากนั้นแล้วใครที่ลงทะเบียนโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 จะต้องเป็นหนี้ที่ไม่ใช่เจ้าหนี้จากสถาบันการเงินและจะต้องเป็นบุคคลที่สามารถจะสร้างเงินสร้างรายได้ต่อไปได้หรือเป็นบุคคลที่มีรายได้เพียงพอต่อการชำระหนี้ และหากผู้ที่ลงทะเบียนโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 มีอายุเกิน 60 ปี จะต้องมีทายาทหรือบุคคลที่อยู่ในครัวเรือนเดียวกันอย่างน้อย 1 คนเพื่อที่เป็นทำการกู้ยืมสินเชื่อเงินด่วนทันใจร่วมกัน

ลงทะเบียนโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 กับสินเชื่อปิดหนี้นอกระบบ ธ.ก.ส. ได้จากที่ไหน

สําหรับใครที่ต้องการปิดหนี้นอกระบบติดบูโรหรือไม่ติดบูโรบูโรบู ��ามารถที่จะลงทะเบียนโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 กับ ธ.ก.ส. ได้จากที่ไหน สําหรับการลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อปิดหนี้นอกระบบสามารถท ี่จะลงทะเบียนหนี้นอกระบบได้ทางออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของธนาคารหรือจะลงทะเบียนโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 ผ่านทางไลน์ไอดี BAAC Family โดยสิ่งที่จะต้องเตรียมกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการลงทะเบียนโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 นี้มีข้อมูลบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้านหรือที่อยู่ที่ติดต่อได้รวมถึงเบอร์โทรศัพท์มือถือและจำนวนภาระหนี้นอกระบบทั้งหมดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อให้คำปรึกษาและดำเนินการสมัครในลำดับต่อไปนั่นเอง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top